மங்காத மாணிக்கம்

Start date: June 9, 2019 - End date: October 20, 2019
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Yokohama

Old famous tamil songs.

RJ Valli Maan “Tamilum Naanum” / வள்ளி மானின் “தமிழும் நானும்”

Start date: June 9, 2019 - End date: August 23, 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Yokohama

இனிய இரவின் மெட்டுக்கள்

Start date: February 23, 2019 - End date: February 23, 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am

Presented by RJ Kayal